This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Condiții de utilizare și efectuare a tranzacțiilor bancare prin Internet/ Mobile Banking BT24


1. DEFINIȚII


a) Banca - Banca Transilvania, ce asigură CLIENTULUI serviciile informatice denumite BT 24 Internet Banking și Mobile banking.

b) BT 24 - aplicație de Internet Banking ce facilitează efectuarea unor operațiuni bancare prin intermediul INTERNET-ului.

c) Mobile banking - serviciu ce permite conexiunea cu banca prin intermediul unui smartphone/ PDA cu acces la internet compatibil cu JavaScript și standardele CSS, în vederea solicitării de informații financiare privind conturi bancare și efectuarea de operațiuni bancare.

d) Aplicația mobile Banca Transilvania - aplicație ce se instalează din magazinele dedicate pentru Android și iOS. Pe lângă funcțiile publice, clienții pot să își activeze și partea tranzacțională obținând în prealabil datele necesare din aplicația de Internet Banking. Activarea aplicației este disponibilă doar pentru abonații la serviciul mobile banking. Detalii despre aplicația de mobile se regăsesc pe www.bt24.ro.

e) Client - persoană fizică sau juridică, având cont deschis la Bancă, și orice alte persoane care utilizează/ beneficiază de un produs/ serviciu al Băncii, ce solicită băncii activarea serviciului Internet/ Mobile Banking.

f) Utilizator(i) - clientul sau persoana/ persoanele mandatate de client să efectueze în numele său operațiuni bancare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • acestor persoane banca le-a luat specimenul de semnătură;
 • aceste persoane au declarat băncii un număr de telefon mobil și o adresă de e-mail;
 • aceste persoane au fost mandatate de titularul de cont cu drepturi de utilizare/ operare şi autorizare a unor tranzacţii pe toate conturile/ sau unele conturi ale titularului.

g) Cererea de activare a serviciului INTERNET/ MOBILE BANKING BT24: formularul (după caz, formularul unic sau formularul specific cererii de activare a serviciului INTERNET/ MOBILE BANKING) cuprinzând solicitarea de activare a serviciului, semnată de client și avizată de către bancă.

h) Contract de Internet/ Mobile Banking BT24C:

 • ansamblul format din formularul unic și Condițiile de utilizare și efectuare a tranzacțiilor bancare prin Internet/ Mobile banking sau
 • ansamblul format din cererea de activare a serviciului INTERNET/ MOBILE BANKING BT24, fișa de configurare, borderou predare-primire BT24 și Condițiile de utilizare și efectuare a tranzacțiilor bancare prin Internet/ Mobile banking.

i) Help interactiv – set de instrucțiuni de utilizare a aplicației de Internet/ Mobile banking pus la dispoziția Clientului gratuit, pe suport electronic prin intermediul aplicației sau pe suport de hârtie la cererea expresă a acestuia.

j) BT24 Contact Center - serviciu oferit de bancă în vederea menținerii relației cu clienții și acordarea de asistență și informații generale acestora, prin intermediul telefonului, e-mail-ului sau a altor căi de comunicație stabilite de comun acord cu clienții.

k) Personal BT – angajați ai băncii cu atribuțiuni de promovare a Serviciului de Internet/ Mobile Banking sau de gestionare a produsului BT 24.

l) Mesageria securizată - mod de comunicare între client și bancă care, prin intermediul criptării, asigură identificarea securizată atât a expeditorului, cât și a destinatarului mesajului transmis.

m) Mesaje de tip phishing: mesaje care par a proveni din partea băncii sau a unei alte companii sau persoane care se bucură de un ridicat grad de încredere transmis cu scopul de a obține de la destinatar date confidențiale care să permită accesul în aplicații de tip Internet Banking sau utilizarea cardurilor acestuia.

n) SMS OTP (one time password) - metodă care constă în transmiterea automată prin SMS a unor parole temporare cu valabilitate limitată în timp, parole ce vor fi utilizate pentru accesul în aplicație și autorizarea operațiunilor.

o) Token - dispozitiv care interacționează cu aplicația Internet/ Mobile Banking și generează coduri aleatoare care vor fi folosite de utilizatori atât pentru conectarea la aplicația de Internet/ Mobile Banking, cât și pentru autorizarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul acestor aplicații. Acest tip de dispozitiv este proprietatea băncii și poate fi blocat/ reactivat sau retras oricând în mod unilateral de către bancă în cazurile și condițiile prevăzute de contractul de servicii Internet/ Mobile banking.2. CONDIȚII PREALABILE


2.1. În vederea utilizării aplicațiilor de Internet/ Mobile Banking, achiziția hardware-ului și software-ului necesare (computer și smartphone cu sistem de operare funcțional care să includă și un browser de Internet), a licențelor ce se impun și asigurarea conexiunii la Internet, cad în sarcina exclusivă a CLIENTULUI.

Versiunile minime necesare pentru acces pe BT24 sunt următoarele:

 • Browsere de Internet: Chrome 68, Firefox 61.0.1, Firefox ESR 61.0.1 (52.9.0), Internet Explorer 11, Safari 11.1, Opera 55
 • Sisteme de operare mobile: iOS versiunea 11.4.1 sau Android 6.0
 • Sisteme de operare desktop: Windows 7 SP1, Windows 8.1 build 9600, Windows 10 build 17134 (1803), OS X 10.13.6.

Datorită multitudinii de combinații posibile între sistemele de operare și browsere de Internet, precum și datorită comportamentului diferit al acestora în funcție de factori ce țin de modul de diferențiere a acestora, Banca nu garantează compatibilitatea totală pentru fiecare browser de Internet în versiunile curente sau viitoare. Banca va căuta în mod permanent să dezvolte alternative pentru a face posibilă conectarea cu sisteme de operare și browsere de Internet curente și viitoare, altele decât cele menționate mai sus.

Clientul va fi informat despre aceste actualizări prin oricare din canalele de comunicare pe care Banca le are la dispoziție.

2.2. BANCA nu are nicio obligație legată de instalare, întreținere, reparație sau setare a echipamentelor prin intermediul cărora CLIENTUL accesează aplicația de Internet/ Mobile Banking.

2.3. BANCA nu are nicio răspundere în ceea ce privește eventualele erori ce pot apărea în utilizarea aplicației de Internet/ Mobile Banking și care se datorează unor defecțiuni, erori sau datorită nerespectării prevederilor legale ce reglementează utilizarea serviciilor, în general, și a serviciilor de telecomunicații, în special.

2.4. BANCA, în funcție de opțiunea clientului, va pune la dispoziția acestuia fie serviciul de Internet Banking, fie pachetul de servicii: Internet Banking și Mobile Banking.

2.5. Condițiile de utilizare în siguranță a aplicației se pot consulta pe pagina de Internet a aplicației Internet/ Mobile Banking.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE INTERNET/ MOBILE BANKING BT24


3.1. Efectuarea de operațiuni bancare prin intermediul Internetului, ca urmare a alocării, de către BANCĂ, UTILIZATORULUI acces la aplicațiile de Internet Banking și, după caz, Mobile Banking, în funcție de opțiunea clientului. Tipologia operațiunilor posibil de realizat prin intermediul aplicației de Internet Banking BT24 este prezentată în instrucțiunile de lucru și în Help-ul interactiv al aplicației.

4. ACCESAREA APLICAȚIEI DE INTERNET/ MOBILE BANKING BT24


4.1. Funcționalitățile, instrucțiunile de lucru, condițiile de utilizare în siguranță a aplicației se pot consulta pe pagina de Internet a aplicației Internet/ Mobile Banking la adresa: https://ib.btrl.ro/BT24.

4.2. Accesul utilizatorului în aplicația de Internet Banking se realizează în functie de metoda de autentificare aleasă de client, dintre metodele puse la dispoziție de către bancă la momentul semnării contractului (SMS-OTP, token).

4.2.1. În cazul autentificării prin SMS-OTP, utilizatorul introduce în pagina electronică de conectare în aplicație un identificator (ID de utilizator) atribuit de bancă, o parolă temporară care trebuie schimbată la prima utilizare, urmând ca un cod unic de conectare și autorizare a operațiunilor să fie recepționat prin SMS.

4.2.2. În situația autentificării prin intermediul unui token, utilizatorul introduce în pagina electronică de conectare la aplicație un identificator (ID de utilizator) atribuit de bancă și codul unic generat de token. PIN-ul de token se selectează inițial de către client, urmând ca apoi codul unic de conectare la aplicație și autorizarea operațiunii să fie generat la cerere de către token.

4.2.3 Utilizarea aplicației Banca Transilvania Mobile poate fi realizată numai după acceptarea de către client a permisiunilor: camera foto (accesul la cameră fiind solicitat doar când se utilizează opțiunea de scanare a codurilor de bare ale facturilor), locație (verificată doar în secțiunea “Locații unități și ATM” pentru afișarea celor mai apropiate unități și ATM-uri Banca Transilvania), persoane de contact (lista acestora este deschisă doar în momentul în care se accesează Plățile Email/ SMS pentru completarea automată a detaliilor beneficiarilor), stare și identitate telefon (IMEI-ul este necesar pentru activarea aplicației Banca Transilvania Mobile).

Banca Transilvania își asumă asigurarea funcționalității aplicației în conformitate cu condițiile de utilizare, fără a afecta confidențialitatea datelor și identitatea persoanei. Permisiunile adresate sunt cerințe obligatorii solicitate de către sistemele de operare, iar Banca nu își asumă răspunderea pentru utilizarea nepermisă, incompatibilă cu scopul menționat mai sus, abuzivă sau nelegală a datelor menționate, utilizatorul declarând expres că exonerează instituția de credit pentru orice astfel de răspundere prin descărcarea aplicației și exprimării acordului de acces la datele menționate mai sus.

5. COSTURI, TAXE ȘI COMISIOANE AFERENTE CONTRACTULUI DE INTERNET/ MOBILE BANKING BT24


5.1. Costul pentru utilizarea aplicației BT24 este cel prevăzut în lista de taxe și comisioane a băncii în vigoare la data perceperii acestuia.

5.1.1. La data încheierii prezentului contract, costul standard pentru utilizarea aplicației BT24 pentru persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale este de 5 lei/lună, din care Internet Banking 1 leu/lună, Mobile Banking 4 lei/lună.

5.1.2. La data încheierii prezentului contract costul standard pentru utilizarea aplicației BT24 pentru persoane juridice este de 25 lei/lună din care Internet Banking 20 lei/lună, Mobile Banking 5 lei/lună.

5.2. În cazul în care Clientul solicită autentificarea prin token, acestuia i se va furniza un dispozitiv token. Clientului i se va reține contravaloarea token-ului, astfel cum este aceasta prevăzută în lista de taxe și comisioane a băncii în vigoare la data aducerii/ luării la cunoștință la/ de către bancă a intervenirii următoarelor situații:

 • a. - clientul predă Băncii token-ul nefuncțional;
 • b. - clientul nu predă Băncii token-ul;
 • c. - clientul își blochează definitiv token-ul – dispozitiv nefuncțional datorită blocării temporare a acestuia de 3 ori;
 • d. - în cazul în care Banca va inactiva clientul deoarece nu accesează aplicația pentru o perioadă de 3 luni sau acumulează debite restante ce echivalează cu contravaloarea abonamentului de Internet/ Mobile Banking pe 3 luni. În acest caz, clientul va fi notificat în scris să se prezinte la bancă pentru returnarea token-ului, iar dacă în termen de 10 zile nu va răspunde notificării banca are dreptul să perceapă contravaloarea acestuia. Clientul autorizează banca să îi debiteze contul cu suma aferentă fiecarui dispozitiv token în cazurile în care intervine una dintre situațiile expuse mai sus.

5.3. Operațiunile bancare efectuate de către CLIENT prin intermediul aplicațiilor de Internet Banking BT 24 și Mobile Banking vor fi taxate și comisionate conform Listei privind dobânzile și comisioanele practicate de Bancă, care sunt făcute publice la toate sediile sale și prin afișare în cadrul aplicației de Internet / Mobile Banking, la secțiunea Termeni și condiții. Modificarea/ actualizarea comisioanelor aferente plăților inițiate prin aplicatia BT 24 se vor notifica clientului conform prezentului contract.

5.4. BANCA este autorizată să debiteze contul clientului cu orice taxe și comisioane pe care acesta le datorează BĂNCII. Taxele și comisioanele negociate individual sau cele conținute în ofertele individualizate vor prevala în caz de conflict cu taxele și comisioanele standard prevăzute în Lista de taxe și comisioane ale băncii.

5.5. Taxele și comisioanele aferente transferurilor inițiate prin serviciul Internet/ Mobile Banking se completează cu valorile din cuprinsul Deciziei BT privind taxele și comisioanele - în vigoare la data semnării contractului.

5.6. COMISIOANE INTERNET/ MOBILE BANKING LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI DE INTERNET/ MOBILE BANKING BT24

5.6.1. Comision de înlocuire Token: 50 lei

5.6.2. Operațiuni necomisionate:

Transferurile între conturile proprii (deschise la Banca Transilvania sub același ID), schimburile valutare, constituirile de depozit, plăți utilități către conturi colectoare din Banca Transilvania, precum și plățile în valută către beneficiari cu conturi deschise la Banca Transilvania sunt necomisionate.

5.6.3. Restul transferurilor inițiate de către client sunt comisionate după cum urmează:

a. Comisioane plăți lei

Plăți interbancare efectuate prin serviciul de Internet și Mobile Banking: în tranșe, în funcție de valoarea operațiunilor, după cum urmează:

 • <1,000 lei........................2.50 lei
 • 1,000.00 - 49,999.99 lei....... 5.00 lei
 • >= 50,000.00 lei ................10.00 lei

Plăți urgente ....................... 10.00 lei

Plăți intrabancare efectuate prin serviciul de Internet și Mobile Banking................................0 lei

b. Comisioane plăți valută:

Plată în altă valută decât Euro sau către un beneficiar având cont la o altă bancă din afara zonei SEPA

0.10% din suma, minim 15 EUR, maxim 600 EUR (comision Swift/ Transfond inclus)

Plată interbancară prin canale electronice în Euro către un beneficiar având cont la o bancă din zona SEPA

Pe tranșe, în funcție de valoarea operațiunii:

 • de la 0 la 1,000.00 RON în echivalent EUR ...............2.5 RON în echivalent EUR
 • de la 1,000.00 RON inclusiv, până la 50,000.00 RON în echivalent EUR...........5.00 RON în echivalent EUR
 • sume ≥ 50,000.00 lei în echivalent EUR..................................10.00 RON în echivalent EUR

Plata SEPA este acea plată care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • este o plată în EUR
 • este o plată ordonată în regim “normal” (fără urgență), cu și comision SHA
 • banca beneficiară este o bancă dintr-una din țările din spațiul SEPA și a aderat la schemele de plată Sepa.

Spațiul SEPA se compune din: Statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania și Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia; Elveția și Monaco.

Comision de procesare și comunicare în regim de urgență a efectuării plăților în valută:

 • 1 - 150,000 EUR ........... 25 EUR / plată
 • > 150,000 EUR .............. 75 EUR / plată
 • Modificări / anulări plăți valutare ................................. 30 EUR /plată

5.6.4. Comisionul de procesare și comunicare în regim de urgență se percepe împreună cu comisioanele aferente operațiunii. Operațiunea comisionată în regim de urgență se efectuează cu aceeași zi data valută sau data valută - următoarea zi lucrătoare (pentru plățile efectuate în intervalul 09:00 - 18:00), iar mesajul swift final se transmite la sucursală în ziua efectuării operațiunii.

5.6.5. Pe lângă comisioanele Băncii Transilvania, în cazul plăților în valută către alte bănci, în cazul transferurilor cu opțiunea SHA și OUR, se vor percepe comisioane de bănci corespondente al căror cuantum este stabilit de acestea. În cazul plăților SEPA, Banca Transilvania nu percepe comisioane de bănci corespondente.

5.6.6. Pentru plățile valutare procesate de banca beneficiară, dar care din diferite motive (de ex. Neconcordanță între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) au necesitat modificări, este posibil ca aceasta să rețină un comision suplimentar (repair charges).

5.6.7. Pentru plățile valutare care necesită modificări (amendamente) sau care sunt returnate de către banca intermediară/ beneficiară este posibil ca băncile implicate să solicite/rețină un comision suplimentar.

5.6.8. În cazurile prevazute la pct. 5.6.6 și 5.6.7., comisionul perceput de banca/ băncile intermediare și /sau banca beneficiară se comunică clienților BT și se rețin ulterior efectuării plății, pe măsură ce sunt primite de la băncile implicate. În cazul returnării de către banca corespondentă/ beneficiară a sumelor aferente plăților eronate care nu au putut fi procesate, aceste sume se încasează în contul clientului, diminuate cu comisioanele percepute de către băncile implicate.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


6.1. DREPTURILE BĂNCII

6.1.1. Banca este împuternicită de către Client să execute în numele și contul acestuia instrucțiunile primite prin intermediul aplicației de Internet/ Mobile Banking, pe răspunderea exclusivă a Clientului.

6.1.2. Banca va putea refuza efectuarea operațiunilor ordonate de CLIENT prin intermediul Aplicației de Internet/ Mobile Banking într-una dintre următoarele situații: dacă operațiunile sunt suspecte, contrare legii, nu pot fi justificate corespunzător sau în condițiile în care contul CLIENTULUI este blocat în temeiul unei hotărâri judecătorești sau al altui titlu executoriu.

6.1.3. Părțile sunt de acord că Banca are dreptul, fără nicio înștiințare prealabilă, să elimine Clientul din sistemul de Internet/ Mobile Banking, dacă acesta este inactiv în sistem pentru o perioadă mai lungă de 3 luni și/ sau acumulează debite restante ce echivalează cu contravaloarea abonamentului de Internet/ Mobile Banking pe 3 luni. În acest caz, clientul va fi notificat în scris să se prezinte la bancă pentru returnarea token-ului iar, dacă în termen de 10 zile nu va răspunde notificării, banca are dreptul să perceapa contravaloarea acestuia. În acest caz, prin derogare de la prevederile art. 10.5., contractul va înceta de drept, fără intervenția instanțelor judecătorești.

6.1.4. Banca are dreptul să restricționeze accesul Clientului în aplicația de Internet/ Mobile Banking, la modulul de plăți valutare în cazul în care acesta nu își respectă obligația de a prezenta Băncii documentele justificative pentru toate situațiile în care documentele sunt solicitate prin reglementările legale aplicabile, în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea plăților, până la momentul în care documentele respective vor fi prezentate.

6.1.5. Banca are dreptul să blocheze accesul Clientului la aplicația de Internet/Mobile Banking atunci când aceasta are suspiciuni întemeiate că elementele de identificare/ acces în aplicație ale Clientului sunt utilizate de persoane neautorizate și/ sau într-un mod fraudulos (inclusiv în situația în care există suspiciuni de fraudă prin intermediul atacurilor de tip “phishing”).

6.2. DREPTURILE CLIENTULUI

6.2.1. Clientul poate ordona Băncii, prin intermediul aplicațiilor de Internet/ Mobile Banking și efectuarea anumitor tipuri de operațiuni, așa cum acestea sunt sau vor fi disponibile în aplicații.

6.2.2. Clientul poate cere Băncii să anuleze o instrucțiune de plată eronat transmisă spre procesare în următoarele condiții:

 • instrucțiunea sa de plată să nu fi fost acceptată în sistemul de compensare electronică a Băncii;
 • plata conform instrucțiunii nu este garantată în baza unei garanții ferme a Băncii;
 • beneficiarul ordinului își exprimă consimțământul expres privind returnarea fondurilor dacă este cazul;
 • erori tehnice ale aplicației BT24/ Mobile Banking.

În primele trei cazuri, banca va avea dreptul să perceapă speze și comisioane pentru anularea ordinului de plată, conform listei de taxe și comisioane ale băncii.

6.2.3. Clientul poate solicita Băncii asistență specializată, atâta timp cât sunt vizate exclusiv probleme legate de înlăturarea sau corectarea unor eventuale erori ale aplicației de Internet/ Mobile Banking.

6.3. OBLIGAȚIILE BĂNCII

6.3.1. BANCA se obligă să execute tranzacțiile solicitate de CLIENT, pe baza datelor transmise de acesta prin intermediul aplicației de Internet/ Mobile Banking.

6.3.2. BANCA are obligația să comunice CLIENTULUI, cât mai repede posibil, ori de câte ori operațiunea dispusă nu poate fi efectuată ca urmare a încălcării unei norme legale aplicabile sau ca urmare a altor situații ce situează BANCA în imposibilitatea executării operațiunii.

6.3.3. BANCA are obligația să verifice dacă persoana ce dispune tranzacția are calitatea de CLIENT acceptat al băncii și să verifice utilizarea corectă a parolei și a dispozitivului token, de către CLIENT.

6.3.4. BANCA are obligația să pună la dispoziția Clientului un Manual de Utilizare al aplicației de Internet/ Mobile Banking prin intermediul aplicației sau, la solicitarea expresă a clientului, pe suport hârtie.

6.4. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

6.4.1. Clientul are obligația de a notifica în scris Banca cu privire la orice modificare apărută în statutul său, în datele sale de identificare sau schimbare a reprezentanților săi legali, imediat ce respectivele modificări au avut loc.

6.4.2. În situațiile în care legislația prevede expres necesitatea prezentării la BANCĂ a documentelor originale în baza cărora se operează tranzacțiile, banca va solicita clientului depunerea la ghișeul băncii a documentelor justificative, în original sau în copie, după caz, pentru toate situațiile în care documentele sunt solicitate prin reglementările legale aplicabile.

La data încheierii prezentului contract, pentru operațiunile de plăți în valută, precum și pentru excepțiile prevăzute de lege în cazul operațiunilor de plăți în valută, clientul are obligația să depună la BANCĂ documentele originale în baza cărora s-a efectuat tranzacția, în termen de 10 zile calendaristice de la momentul ordinului dat de CLIENT prin BT24.

6.4.3. Utilizatorul se obligă la păstrarea confidențialității cu privire la elementele sale de identificare care i-au fost acordate de BANCĂ, inclusiv în cazul recepționării mesajelor de tip “phishing”.

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea datelor sale de identificare către alte persoane inclusiv ca urmare a unor tentative de tip “phishing”, aceasta reprezentând un caz de neglijență gravă din partea utilizatorului.

6.4.4. Utilizatorul trebuie să informeze BANCA de îndată ce constată că o persoană neautorizată a luat cunoștință de elementele sale de identificare (inclusiv în cazul în care datele de acces au fost dezvăluite unor terțe părți, ca urmare a unor tentative de “phishing”).

6.4.5. Clientului îi este interzisă efectuarea de operațiuni din aplicația de Internet/ Mobile banking în cazul în care cunoaște sau trebuia să cunoască faptul că nu este autorizat să opereze pe respectivele conturi, chiar dacă din punct de vedere tehnic îi este permisă accesarea aplicației. În acest caz, clientul permite băncii să debiteze contul său cu întreaga sumă transferată neautorizat.

6.4.6. Clientul se obligă să nu aducă modificări de niciun fel aplicației de Internet/ Mobile Banking, să nu folosească imagini, texte, ecrane sau pagini ale aplicației în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul document. De asemenea, copierea, reproducerea, publicarea sau distribuirea de către Client a unor elemente, ca cele mai sus menționate, ale aplicației sunt strict interzise, fără acordul scris, în acest sens, al Băncii.

6.4.7. Clientul are obligația de a asigura în contul său curent disponibilitățile necesare și suficiente pentru ca Banca saă poată percepe atât abonamentul datorat, comisioanele și contravaloarea token-ului dacă este cazul, cât și pentru a putea efectua operațiunile bancare ordonate de acesta, prin intermediul aplicației de Internet/ Mobile Banking.

6.4.8. Clientul are obligația să mențină în bună stare de funcționare dispozitivul token primit de la bancă, în cazul alegerii acestuia ca metodă de autentificare și să-l predea la încheierea contractului său la solicitarea expresă a Băncii.

7. EXECUTAREA OPERAȚIUNILOR


7.1. Ordinele de plată aflate sub incidența Legii 249/201 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative sunt considerate ca fiind corect executate în ceea ce privește beneficiarul plății dacă sunt executate în conformitate cu codul IBAN furnizat de către client. În cazul în care codul IBAN furnizat de către client este incorect, Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operațiunii de plată.

7.2. Consimțământul privitor la executarea ordinelor de plată se consideră exprimat în cazul în care, utilizându-se datele confidențiale de acces, se apasă butoanele specifice de confirmare de transmitere către bancă a tranzacției. Revocarea consimțământului se poate realiza până în momentul primirii ordinului spre procesare de către bancă.

7.3. Banca asigură introducerea în circuitul operațiunilor de compensare multilaterală a plăților interbancare a ordinelor de plată în lei de la Client în funcție de momentul recepționării acestora astfel (abrevierile T, T+1 se referă la zile bancare lucrătoare, de luni până vineri):

 • plățile de mică valoare adresate băncilor comerciale din România (sub 50.000 lei) procesate până la ora 13:00 în cursul zilei lucrătoare T vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeași zi; cele procesate după ora 13:00 vor fi prezentate în compensarea electronică în ziua lucrătoare T+1;
 • plățile de mare valoare adresate băncilor comerciale din România (peste sau egale cu 50.000 lei) sau cele marcate ca și urgente, procesate până la ora 15:00 în cursul zilei lucrătoare T vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeași zi; cele procesate după ora 15:00 vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în ziua T+1;
 • plățile de mică valoare (sub 50.000 lei) având ca beneficiar Trezoreria Statului procesate în cursul zilei T până la ora 13:00 vor fi prezentate în compensare în aceeași zi; cele procesate după ora 13:00, vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în ziua T+1;
 • plățile de mare valoare (peste 50.000 lei) sau cele marcate ca și urgente, având ca beneficiar Trezoreria Statului procesate în cursul zilei T până la ora 15:00 vor fi prezentate în compensare în aceeași zi; cele procesate după această oră vor fi prezentate în compensare în cursul zilei T+1;
 • plățile interbancare în lei procesate sâmbata (zi lucrătoare nebancară), duminica sau în zilele nelucrătoare se vor evidenția pe cont și vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare cu ziua T (următoarea zi bancară lucrătoare);
 • Transferurile între conturile proprii și plățile lei intrabancare se procesează 24 din 24, 7 zile din 7.

7.4. Pentru plățile în lei care depășesc suma de 1,000,000 lei, angajații BĂNCII vor putea solicita confirmarea plății reprezentanților clienților persoane juridice sau fizice după caz, telefonic sau prin e-mail.

7.5. Banca asigură procesarea plăților valutare ordonate de Client și introducerea lor în circuitul de decontare bilaterală valutară în funcție de momentul recepționării acestora astfel (abrevierile T, T+1, T+2 si T+3 se referă la zile bancare lucrătoare):

 • ordinele de plată în valută interbancare, în regim de urgență, procesate în cursul zilei T, între orele 09:00 - 18:00 vor fi decontate cu maxim data valută T+1;
 • ordinele de plată în valută interbancare procesate în cursul zilei T între orele 09:00-18:00, vor fi decontate cu maxim data valută T+3;
 • ordinele de plată în valută interbancare recepționate în afara intervalelor mai sus menționate, se vor procesa 24 din 24, 7 zile din 7 și se vor introduce în circuitul de decontare în următoarea zi lucrătoare bancară conform primelor 2 puncte anterioare;
 • transferurile între conturile proprii și plățile intrabancare, indiferent de valoare, se procesează 24 din 24, 7 zile din 7.

7.6. Banca va executa ordinele de plată în EUR care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 260/2012, respectiv, către statele membre ale Uniunii Europene doar cu comision SHA și fără urgență. Banca va executa ordinele de plată în EUR către beneficiari din statele membre ale Uniunii Europene doar cu comision SHA.

7.7. Pentru plățile în valută care depășesc suma de 100.000 Euro sau echivalent altă valută, angajații BĂNCII vor putea solicita confirmarea plății reprezentanților clienților persoane juridice sau fizice după caz, telefonic sau prin e-mail.

7.8. Banca asigură procesarea schimburilor valutare și a conversiilor valutare recepționate de bancă, 24 din 24 de ore, 7 zile din 7. Schimburile și conversiile valutare recepționate după ora 17:30 (de luni până vineri), sâmbătă, duminică și în zilele nelucrătoare nebancare se vor procesa în limita sumei de 50,000 lei (echivalent altă valută).

7.9. Banca asigură constituirea și lichidarea depozitelor de Client și recepționate în limitele stabilite de bancă pentru serviciul de Internet/ Mobile Banking în cursul zilei T (zi lucrătoare bancară) de luni până vineri, de la ora 6:50 până la ora 19:00 indiferent de tipul depozitului solicitat.

Sâmbăta (zi lucrătoare nebancară) ordinele de constituire și lichidare depozite se vor procesa de la ora 06:50 până la 13:30.

Ordinele completate în aplicație de către clienți/utilizatori, în afara intervalelor mai sus menționate, vor fi recepționate de către bancă spre procesare în ziua bancară lucrătoare următoare. În aceste condiții, autorizarea ordinelor respective rămâne la latitudinea clientului, care poate, fie să le autorizeze în ziua curentă, fie să aștepte până a doua zi lucrătoare bancară.

Ordinele de constituire depozite negociate se pot transmite de luni până vineri între orele 09:00-17:30, numai după activarea opțiunii.

Prin intermediul aplicației nu se pot lichida depozite negociate ci doar de la ghișeele băncii.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTULUI INTERNET/ MOBILE BANKING BT24


8.1. RĂSPUNDEREA BĂNCII

8.1.1. BANCA trebuie să păstreze, cel puțin 5 ani de la data efectuării lor, toate evidențele de înregistrare a tranzacțiilor Clientului, atât a celor efectuate în țară, cât și în străinătate, care să permită acestuia, la nevoie, furnizarea cu ușurință a informațiilor cerute de autoritățile competente.

8.1.2. Banca nu va fi responsabilă pentru tranzacțiile solicitate de Client prin reprezentanții săi nenotificați Băncii în conformitate cu prevederile prezentului contract.

8.1.3. În cazul producerii unor daune datorate folosirii necorespunzătoare a instrucțiunilor aplicației de Internet/ Mobile Banking, aflate la dispoziția clientului prin intermediul aplicației, răspunderea Băncii nu poate fi angajată.

8.1.4. BANCA nu răspunde pentru pierderile de profit, daunele materiale sau morale suferite de CLIENT.

8.1.5. BANCA nu este răspunzătoare în următoarele situații:

 • a) când din neglijența CLIENTULUI sau a unor bănci corespondente, elementele de identificare și/ sau dispozitivul token ajung la cunoștința altor persoane.
 • b) prin intermediul rețelei de comunicații s-au transmis BĂNCII date eronate.
 • c) sistemul informatic aparținând clientului a fost accesat de terțe persoane neautorizate sau a fost piratat (pătrunderea în sistem a altor persoane/"hackers").
 • d) în cazul în care CLIENTUL dezvăluie elementele de identificare / acces în aplicația BT 24 ca urmare a unor atacuri de tip ”phishing” sau viruși informatici pe echipamentele clientului.

8.1.6. BANCA nu răspunde pentru acuratețea sau veridicitatea nici unei informații, instrucțiuni sau mesaj provenind de la CLIENT sau terțe persoane.

8.2. RĂSPUNDEREA CLIENTULUI

8.2.1. CLIENTUL este de acord să preia și își asumă, de la data semnării cererii de activare a serviciului Internet/ Mobile Banking, toate consecințele și riscurile efectuării de tranzacții prin INTERNET - prin utilizarea sistemului BT 24/ Mobile Banking - la ordinul său.

8.2.2. CLIENTUL răspunde de consecințele utilizării elementelor sale de identificare și a dispozitivului token în cadrul aplicației BT 24 de către o terță persoană din culpa clientului și preia toate riscurile ce ar rezulta din aceasta.

8.2.3. CLIENTUL este răspunzator pentru felul în care terțe persoane utilizează aplicația, în situația în care acestea au fost împuternicite la cererea sa, suportând toate pierderile izvorâte din aceasta.

8.2.4. Clientul este considerat responsabil pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor, instrucțiunilor și a altor mesaje transmise Băncii prin intermediul aplicațiilor de Internet Banking BT 24/ Mobile Banking.

8.2.5. Clientul nu va utiliza contul deschis la BANCĂ în scopul efectuării de tranzacții legate de servicii încadrate în categoria jocurilor de noroc care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, de tranzacții legate de achiziția de produse și/ sau servicii pornografice (inclusiv videochat sau alte servicii similare), achiziția de arme/ muniții fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, tranzacții cu monede virtuale; în cazul nerespectării acestei cerințe, BANCA poate proceda la încheierea imediată a relației de afaceri fără notificarea clientului.

9. SUSPENDAREA DREPTURILOR DE ACCES ÎN APLICAȚIA INTERNET/ MOBILE BANKING BT24


9.1. Suspendarea drepturilor de acces în aplicație și blocarea efectivă a Utilizatorului Clientului are loc în cazul în care Utilizatorul a pierdut/ uitat parola (notificând acest lucru Băncii) sau a introdus de trei ori, consecutiv, un ID/ o parola greșit/ă, sau a introdus de 5 ori consecutiv PIN-ul eronat în dispozitivul token.

9.2. În toate cazurile clientul va avea posibilitatea să solicite Băncii deblocarea cu respectarea prevederilor referitoare la comunicările dintre părți. Accesul Clientului va fi blocat ori de câte ori Banca consideră că datele de acces au fost compromise, au fost inițiate operațiuni contrare legii, nu s-au prezentat băncii documente justificative solicitate prin reglementările legale aplicabile sau alte documente, solicitate de bancă sau ori de câte ori operațiunile sunt considerate suspecte.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INTERNET/ MOBILE BANKING BT24


10.1. Contractul încetează de drept la data închiderii contului, din cauze autorizate de lege sau oricând, cu acordul părților.

10.2. Clientul poate denunța unilateral contractul, cu condiția notificării Băncii în scris, cu cel puțin 30 de zile anterior datei solicitate pentru încetarea contractului. Clientul poate denunța unilateral contractul numai cu îndeplinirea prealabilă a obligației de achitare integrală a tuturor datoriilor sale față de bancă rezultate din prezentul contract, fără taxe suplimentare. În acest scop, clientul se va prezenta la bancă și va completa formularul corespunzător furnizat de bancă în acest sens.

10.3. Banca poate denunța unilateral contractul cu condiția notificării Clientului în scris, cu cel puțin 60 de zile anterior datei solicitate pentru încetare.

10.4. Banca poate rezilia contractul dacă:

 • a) clientul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa;
 • b) clientul se află în stare de faliment, insolvență sau lichidare;
 • c) clientul notifică Băncii că, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice sau de natură tehnică, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

10.5. Notificarea privind rezilierea contractului pentru motivele menționate la art. 6.4. se va comunica părții contractante, cu cel puțin 30 de zile anterior datei solicitate de reziliere.

Dacă în termen de 30 de zile de la data notificării, partea notificată nu formulează obiecțiuni asupra motivului de reziliere invocat în notificare, astfel încât părțile contractante să inițieze rezolvarea amiabilă și reluarea contractului, aceasta se consideră acceptată și se procedează în consecință.

În cazul în care partenerul de contract nu-și însușește motivele invocate pentru reziliere și soluționarea amiabilă a acestei situații nu a fost posibilă, această dispută devine litigiu care se va soluționa conform prevederilor Cap. VII din prezentul contract.

10.6. Banca își rezervă dreptul de a înceta contractul, în cel mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, precum și în orice moment în care constată nerespectarea prevederilor prezentului contract de către client.

10.7. În toate cazurile prevăzute mai sus, banca are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului/ rezilierii acestuia.

11. CONFIDENȚIALITATEA. PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


11.1. Părțile se obligă să impună obligația confidențialității tuturor angajaților lor ce au acces la informații confidențiale ca rezultat al activității lor.

11.2. Derularea tranzacțiilor bancare prin Internet/ Mobile Banking BT24 presupune prelucrarea unor date cu caracter personal. Detalii despre această prelucrare realizată de Banca Transilvania S.A. se regăsesc în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, disponibilă pe website-ul www.bancatransilvania.ro și, la cerere, în orice unitate a băncii.

11.3.Banca va păstra confidențialitatea și nu va publica sau divulga în niciun fel nicio informație

11.3.1.Banca nu va permite accesul la informații despre Client decât salariaților sau persoanelor/ autorităților care prin natura funcției lor au acces la astfel de date. Banca nu va permite angajaților săi să divulge orice date sau informații cu privire la contul Clientului fără acceptul prealabil în scris al Clientului.

Restricția de confidențialitate nu se aplică dacă:

 • Informația este cerută de către autoritatea judiciară în timpul unei proceduri judiciare, conforme cu legea și dezvăluirea este autorizată de Conducerea Băncii;
 • Dezvăluirea unor astfel de informații apără Banca împotriva unei pierderi iminente;
 • Clientul cere în scris Băncii să dezvăluie informațiile;
 • În oricare alte cazuri prevăzute de lege, care obligă banca să dezvăluie informații de natura secretului bancar.

12. CESIUNEA CONTRACTULUI DE INTERNET/ MOBILE BANKING BT24


12.1. În temeiul prezentului contract, este interzis CLIENTULUI să cesioneze drepturile sale derivând din acest contract către terțe persoane, fără consimțămantul prealabil scris al BĂNCII.

13. COMUNICĂRI


13.1. Comunicările între părți cu privire la modificarea/ actualizarea clauzelor prezentului contract, modificarea setărilor se vor realiza prin intermediul mesageriei securizate a aplicației. Alte comunicări între părți se pot efectua prin intermediul mesageriei securizate a aplicației de Internet/ Mobile Banking sau prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS.

Banca va pune la dispoziție clientului, cel puțin lunar, în mod gratuit, prin intermediul aplicației, informații legate de operațiunile efectuate pe conturile setate.

14. FORȚA MAJORĂ


14.1. Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă. Prin forță majoră se înțeleg toate circumstanțele ce survin după încheierea contractului și care constau în evenimente imprevizibile și insurmontabile în conformitate cu legea română. Partea care invocă forța majoră trebuie să aducă la cunoștința celeilalte părți acest lucru în scris, într-un termen de 5 zile de la data declanșării evenimentului.

15. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ȘI A LITIGIILOR


15.1. Prezentul contract este guvernat de legea română, fiind în acord și completându-se de drept cu reglementările legale în vigoare privind activitatea bancară, regulile cu privire la mandat, orice normă legală ce reglementează disciplina financiar-valutară, precum și cu legislația pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

Orice litigiu între părți va fi soluționat pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către instanța competentă în materie din Cluj-Napoca.

Clientul a fost informat că are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în vederea medierii disputelor privind serviciile de plată.

16. MODIFICAREA CONTRACTULUI INTERNET/ MOBILE BANKING


16.1. BANCA are dreptul de a modifica unilateral prezentul contract, pe parcursul derulării acestuia. Modificările vor fi notificate CLIENTULUI prin intermediul mesageriei securizate a aplicației de Internet/ Mobile Banking, cu cel puțin 2 luni înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a modificărilor.

CLIENTUL are dreptul de a denunța unilateral contractul, fără niciun cost suplimentar, cu condiția comunicării intenției sale înainte de intrarea în vigoare a modificărilor ce i-au fost notificate. Termenul de 2 luni nu se va aplica modificărilor contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificări aplicându-se în funcție de data intrării în vigoare a reglementărilor respective. Neprimirea de către bancă a unui răspuns din partea clientului, până la data propusă pentru intrarea în vigoare a modificărilor contractului, va fi considerată acceptare tacită de către acesta a noilor condiții contractuale.

17. DISPOZIȚII FINALE


17.1. Contractul de Internet/ Mobile Banking BT24 este format din formularul (după caz formularul unic sau formularul specific al cererii de activare a serviciului INTERNET/ MOBILE BANKING) cuprinzând solicitarea de activare a serviciului, semnată de client și avizată de către bancă, completată, după caz, de: Fișa de Configurare - Anexa 1, Borderou predare-primire BT24 - Anexa 2 și Condițiile de utilizare și efectuare a tranzacțiilor bancare prin Internet/ Mobile Banking - Anexa 3.

17.2. Clientul este obligat să ia la cunoștință despre conținutul prevederilor legale în vigoare incidente asupra operațiunilor pe suport electronic.

17.3. Contractul de Internet/ Mobile Banking BT24 intră în vigoare la data semnării de către client și a avizării de către bancă a cererii de activare a serviciului INTERNET/ MOBILE BANKING BT24 și este valabil pe durata existenței contului bancar al Clientului.

17.4. Contractul de Internet/ Mobile Banking BT24 se completează cu Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii Transilvania. În caz de discrepanță între prevederile prezentului contract și Condițiile Generale de Afaceri, prevederile prezentului contract prevalează.