This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Termeni și condiții
depozite - BT24

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR DEPOZITE LA TERMEN CLASICE

A. Depozitarul

1. Se obligă să primească fondurile cu titlu de depozit și să predea Deponentului documentele doveditoare ale depozitului constituit.

2. Se obligă să păstreze rată dobânzii fixă pe toată perioada pentru care a fost constituit depozitul.

3. Se obligă să plătească bonificatia brută la scadență depozitului în contul curent.

4. Se obligă să calculeze bonificatia brută cuvenită raportându-se la anul calendaristic considerat de 360 zile, după următoarea formulă:  


5. Se obligă să colecteze impozitul pe dobânda, în momentul acordării bonificatiei, conform prevederilor legale în vigoare.

6.a.În cazul în care se solicită constituirea unui depozit fără prelungire și fără capitalizare, la scadență, banca va transfera suma depozitului în contul curent. 

6.b. În cazul în care se solicită constituirea unui depozit cu prelungire și fără capitalizare, banca va prelungi durata de viață a depozitului pe încă o perioada egală cu perioada constituită inițial. Rată de dobânda aplicată depozitului prelungit va fi cea practicată de bancă, pentru acest tip de depozit, în ziua prelungirii. La scadență, bonificatia netă se transferă de către bancă în contul curent al deponentului.

6.c. În cazul în care se solicită constituirea unui depozit cu prelungire și cu capitalizare,la scadență, banca va prelungi durata de viață a depozitului pe încă o perioada egală cu perioada constituită inițial. Rata de dobânda aplicată depozitului prelungit va fi cea practicată de bancă, pentru acest tip de depozit, în ziua prelungirii. Valoarea depozitului prelungit va fi egală cu suma depozitului înainte de prelungire la care se adaugă bonificatia netă calculată conform prezentului contract.

7. Nu va percepe comisioane pentru transferurile între contul de depozit și conturile curente ale Deponentului.

8. Orice modificare a clauzelor contractuale privitoare la costurile depozitului va fi efectuată doar în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

B. Deponentul

9. Se obligă să cedeze cu titlu de depozit fondurile de care dispune în condițiile prevăzute de prezentul contract.

10. Se obligă să păstreze depozitul până la scadență sau în cazul prelungirii până la noua scadență rezultată.

11. În cazul în care se solicită desființarea depozitului înainte de expirarea termenului pentru care a fost constituit, contul clientului va fi bonificat cu dobânda la vedere (valoarea acesteia în prezent este 0)

12. Declară că a luat la cunoștință de Condițiile Generale de Afaceri și este de acord cu conținutul acestui document și în mod expres cu declarațiile, angajamentele și consimtamintele cuprinse în acesta.

13. Este informat că încheierea și executarea contractului de depozit presupune prelucrarea datelor sale cu caracter personal, despre care poate afla detalii în cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea și protectia datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, regăsită pe website-ul Băncii Transilvania, în cadrul Politicii de confidențialitate BT, sau, la cerere, în orice unitate a băncii.

DISPOZIȚII FINALE

14. Daca data scadenței este zi nelucrătoare bancară, bonificația depozitului se acordă în ziua lucrătoare imediat următoare. 

15. Orarul de procesare al tranzacțiilor este disponibil accesând urmatorul link aferent acestui punct.

16. Operațiunile desfășurate în zilele nebancare se vor evidenția și înregistra în următoarea zi bancară.

17. Plățile / operațiunile efectuate ulterior transferului în contul curent utilizând sume provenite din depozite bancare se comisioneaza conform Broșurii de comisioane BT în vigoare la data efectuării operațiunilor, Broșură care constituie anexă la Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii Transilvania. Condițiile Generale de Afaceri împreună cu prezentul document au valoare de contract și reglementează raporturile juridice între deponent și bancă.


Comisioanele aferente operațiunilor efectuate în contul curent percepute consumatorului sunt disponibile accesând următoarele link-uri:  

Comisioane aferente operațiunilor efectuate în contul curent percepute consumatorului - Persoane fizice
z PDF
Comisioane aferente operațiunilor efectuate în contul curent percepute consumatorului - Persoane juridice
z PDF

18. Depozitele constituite sunt garantate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în limita unui plafon de garantare de 100.000 euro echivalent pe deponent, în condițiile prevederilor Legii Nr. 311/2015, privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare al depozitelor bancare.

19. Conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare următoarele depozite sunt excluse de la garantare:

 • Depozite ale unei instituții de credit făcute în nume și cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2);
 • Instrumente care se încadrează în definiția fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozitele rezultate din tranzacții în legătură cu care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiunea de spălare a banilor, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informațiilor primite de la autoritățile competente, de la instituția de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanță, după caz;
 • Depozite ale instituțiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor;
 • Depozite ale asiguratorilor și reasiguratorilor, astfel cum sunt aceștia definiți la art. 2 lit. A pct. 5 și 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislația pieței de capital;
 • Depozite ale fondurilor de pensii;
 • Depozite ale autorităților publice centrale, locale și regionale;
 • Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituția de credit, precum și obligații care izvorăsc din acceptări proprii și bilete la ordin;

20. Formularul pentru informații oferite deponenților poate fi descărcat în cadrul link-ului aferent acestui punct.

Formularul pentru informații oferite deponenților
z PDF