This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Documente utile în relația cu BT

Informații utile

Standardul Comun de Raportare (CRS) a fost adoptat la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), pentru aplicarea schimbului automat de informații în domeniul fiscal, scopul acestuia fiind o mai bună colectare a taxelor și impozitelor, și diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere¹.

La nivelul Uniunii Europene, CRS a fost implementat prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat, obligatoriu, de informații în domeniul fiscal, aceasta fiind ulterior transpusă în legislația națională prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, intrată în vigoare la data de 01.01.2016.

Având în vedere prevederile Codului de procedură fiscală, așa cum au fost acestea modificate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 102 din 29.06.2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Banca Transilvania vă informează cu privire la posibilitatea selectarii și raportării informațiilor referitoare la conturile dumneavoastră, în condițiile prevăzute de lege. Astfel, în calitatea sa de instituție financiară raportoare, Banca Transilvania are obligația legală de a aplica norme de raportare și diligență fiscală în cazul contribuabililor rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale.

În îndeplinirea acestor obligații, Banca va raporta catre Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), autoritatea competentă din România pentru exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la schimbul de informații în scopuri fiscale) urmatoarele informații referitoare la fiecare cont raportabil:

 1. În cazul unei persoane fizice care este o persoană care face obiectul raportării şi care este titularul respectivului cont: numele, adresa, jurisdicţia/jurisdicţiile de rezidenţă, numărul/numerele de identificare fiscală şi data şi locul naşterii;
 2. În cazul unei entităţi care este titular de cont şi o persoană care face obiectul raportării: denumirea, adresa, jurisdicţia/jurisdicţiile de rezidenţă şi numărul/numerele de identificare fiscală;
 3. În cazul unei entităţi care este titular de cont şi care, după aplicarea procedurilor de diligență fiscală, este identificată ca având una sau mai multe persoane care exercită controlul şi care sunt persoane care fac obiectul raportării: a) denumirea, adresa, jurisdicţia/jurisdicţiile de rezidenţă şi numărul/numerele de identificare fiscală ale entităţii, precum şi b) numele, adresa, jurisdicţia/jurisdicţiile de rezidenţă şi numărul/numerele de identificare fiscală şi data şi locul naşterii a fiecărei persoane care face obiectul raportării;
 4. numărul de cont sau echivalentul său funcţional în absenţa unui număr de cont;
 5. soldul sau valoarea contului valabil/ă la sfârşitul anului calendaristic relevant sau la sfârşitul altei perioade de raportare adecvate sau închiderea contului în cazul în care contul a fost închis în cursul anului calendaristic relevant;
 6. în cazul oricărui cont de depozit, cuantumul brut total al dobânzilor plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate;
 7. în cazul oricărui cont care nu este descris la pct. 7, cuantumul brut total plătit sau creditat titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate în legătură cu care instituţia financiară raportoare este debitoare sau datoare să îl plătească inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite titularului de cont în cursul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate.

Aceste informații se vor raporta către A.N.A.F. în anul calendaristic următor anului la care se referă, în moneda în care este exprimat contul, ulterior putând face obiectul unui transfer de date efectuat de către A.N.A.F., în afara teritoriului României, către state membre ale Uniunii Europene sau către alte state participante la mecanismul de raportare automată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către Banca Transilvania S.A. în temeiul obligației sale legale și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Detalii privind prelucrarea datelor personale realizată de Bancă se regăsesc in: Politica de confidențialitate BT.

Având în vedere procedurile de raportare și diligență fiscală implementate în vederea realizării schimbului de informații referitoare la conturile financiare, așa cum au fost acestea menționate mai sus, Banca Transilvania vă oferă în continuare o serie de informații suplimentare pentru o mai bună înțelegere de către dumneavoastră a noțiunilor prevăzute de legislația specifică:

Cont financiar înseamnă un cont administrat de Banca Transilvania, așa cum este acesta definit în cuprinsul O.U.G. nr. 102 din 29.06.2022.

Cont care face obiectul raportării înseamnă un cont financiar administrat de Banca Transilvania şi deţinut de una sau mai multe persoane care fac obiectul raportării sau de o ENF pasivă cu una sau mai multe persoane care exercită controlul, care sunt persoane care fac obiectul raportării, cu condiţia ca aceasta să fi fost identificată ca atare în temeiul procedurilor de diligență fiscală. Din momentul în care un cont este considerat un cont care face obiectul raportării, acesta îşi menţine această funcţie până la data la care încetează a mai fi un cont care face obiectul raportării, chiar dacă soldul sau valoarea contului este egală cu zero sau este negativă sau nu există nicio sumă plătită sau creditată în contul respectiv sau în legătură cu respectivul cont.

Atunci când un cont este identificat ca fiind un cont care face obiectul raportării, în funcţie de situaţia acestuia la sfârşitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate, informaţiile în legătură cu acest cont trebuie raportate ca şi când ar fi fost un cont care face obiectul raportării pe tot parcursul anului calendaristic sau al alte perioade de raportare adecvate în care a fost identificat ca atare.

Când un cont care face obiectul raportării este închis, informaţiile raportate cu privire la acel cont trebuie să acopere perioada în care acesta a fost deschis.

ENF înseamnă orice entitate care nu este o instituţie financiară.

ENF pasivă înseamnă orice:

 1. ENF care nu este o ENF activă; sau
 2. o entitate de investiţii prevăzută la lit. b), pct. 17 din subsecţiunea A, din O.U.G. nr 102/29.06.2022, (al carei venit brut provine in principal din activitati de investire, reinvestire sau tranzactionare de active financiare, in cazul in care entitatea este administrata de catre o alta entitate care este o institutie depozitara, o institutie de custodie, o companie de asigurari specificata sau o entitate de investitii) care nu este o instituţie financiară dintr-o jurisdicţie participantă.

ENF activă înseamnă orice ENF care îndeplineşte oricare dintre următoarele criterii:

 1. mai puţin de 50% din venitul brut al ENF pentru anul calendaristic precedent este venit pasiv şi mai puţin de 50% din activele deţinute de ENF în cursul anului calendaristic precedent sunt active care produc sau sunt deţinute pentru a produce venit pasiv;
 2. acţiunile ENF sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată sau ENF este o entitate afiliată unei entităţi ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată;
 3. ENF este o entitate guvernamentală, o organizaţie internaţională, o bancă centrală sau o entitate deţinută, în totalitate, de una sau mai multe dintre aceste entităţi;
 4. toate activităţile ENF constau, în esenţă, în deţinerea (în totalitate sau parţial) acţiunilor subscrise emise de una sau mai multe filiale ale căror tranzacţii sau activităţi sunt diferite de activităţile unei instituţii financiare sau în finanţarea şi prestarea de servicii respectivelor filiale. Cu toate acestea, o entitate nu are statutul de entitate activă dacă funcţionează (sau se prezintă) drept un fond de investiţii, cum ar fi un fond de investiţii în societăţi necotate, un fond cu capital de risc, un fond de achiziţie prin îndatorarea companiei sau orice alt organism de plasament al cărui scop este de a achiziţiona sau de a finanţa companii şi de a deţine capital în cadrul respectivelor companii, reprezentând active de capital în scopul unor investiţii;
 5. ENF nu desfăşoară încă activităţi comerciale şi nu a mai desfăşurat niciodată, dar investeşte capital în active cu intenţia de a desfăşura o activitate comercială, alta decât cea a unei instituţii financiare, cu condiţia ca ENF să nu se califice pentru această excepţie ulterior datei la care se împlinesc 24 de luni de la data iniţială a constituirii ENF;
 6. ENF nu a fost o instituţie financiară în ultimii 5 ani şi este în proces de lichidare a activelor sale sau de restructurare, cu intenţia de a continua sau de a relua operaţiunile în alte activităţi decât cele ale unei instituţii financiare;
 7. activităţile ENF constau în principal în finanţare şi operaţiuni de acoperire a riscurilor cu sau pentru entităţi afiliate care nu sunt instituţii financiare, iar ENF nu prestează servicii de finanţare sau de acoperire a riscurilor niciunei alte entităţi care nu este o entitate asimilată, cu condiţia ca grupul din care fac parte respectivele entităţi afiliate să desfăşoare în principal o activitate diferită de activităţile unei instituţii financiare; sau
 8. ENF îndeplineşte toate condiţiile următoare:
 1. este constituită şi îşi desfăşoară activitatea în România sau în altă jurisdicţie de rezidenţă exclusiv în scopuri religioase, caritabile, ştiinţifice, artistice, culturale, sportive sau educaţionale; sau este constituită şi îşi desfăşoară activitatea în România sau în altă jurisdicţie de rezidenţă şi este o organizaţie profesională, o asociaţie de afaceri, o cameră de comerţ, o organizaţie a muncii, o organizaţie din sectorul agriculturii sau al horticulturii, o asociaţie civică sau o organizaţie care funcţionează exclusiv pentru promovarea bunăstării sociale;
 2. este scutită de impozitul pe venit în România sau în altă jurisdicţie de rezidenţă;
 3. nu are acţionari sau membri care au drepturi de proprietate sau beneficii legate de activele sau veniturile sale;
 4. legislaţia naţională aplicabilă ENF sau a altei jurisdicţii de rezidenţă a ENF ori documentele de constituire a ENF nu permit ca vreun venit ori vreun activ al ENF să fie distribuit sau utilizat în beneficiul unei persoane private sau al unei entităţi noncaritabile în alt mod decât în scopul desfăşurării de activităţi caritabile ale ENF sau drept plată a unor compensaţii rezonabile pentru servicii prestate ori drept plată reprezentând valoarea justă de piaţă a proprietăţii pe care ENF a cumpărat-o; şi
 5. legislaţia naţională aplicabilă ENF sau a altei jurisdicţii de rezidenţă a ENF ori documentele de constituire a ENF impun ca, în momentul lichidării sau dizolvării ENF, toate activele sale să fie distribuite către o entitate guvernamentală sau altă organizaţie nonprofit sau să revină Guvernului României sau al altei jurisdicţii de rezidenţă a ENF sau oricărei subdiviziuni politice a acestora.

Jurisdicţie care face obiectul raportării înseamnă:

 1. orice alt stat membru al Uniunii Europene;
 2. orice altă jurisdicţie, alta decât statele membre ale Uniunii Europene, astfel cum este definită la secţiunea 1 paragraful 1 lit. a) din Acordul multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014, ratificat prin Legea nr. 70/2016, cu care România sau Uniunea Europeană, după caz, are un acord în vigoare în temeiul căruia există obligaţia respectivei jurisdicţii de a furniza informaţiile prevăzute la secţiunea 2 pct. 2 din acordul ratificat prin Legea nr. 70/2016.

Număr de identificare fiscală înseamnă un număr de identificare fiscală sau echivalentul său funcţional dacă nu există un număr/numere de identificare fiscală. Un număr de identificare fiscală este o combinaţie unică de litere sau de numere, atribuite de o jurisdicţie unei persoane fizice sau unei persoane juridice şi folosite pentru a identifica persoana fizică sau juridică în scopul aplicării legilor fiscale ale respectivei jurisdicţii.

Persoană care face obiectul raportării înseamnă o persoană care este rezidentă într-o jurisdicţie care face obiectul raportării, dar care nu este:

 1. o companie al cărei capital este tranzacţionat în mod regulat pe una sau mai multe pieţe reglementate;
 2. orice companie care este o entitate afiliată unei companii prevăzute la lit. a);
 3. o entitate guvernamentală;
 4. o organizaţie internaţională;
 5. o bancă centrală; sau
 6. o instituţie financiară.

Titular de cont: înseamnă persoana inclusă pe o listă sau identificată drept titularul unui cont financiar de către Banca Transilvania. O persoană, alta decât o instituţie financiară, care deţine un cont financiar în beneficiul sau în numele altei persoane, în calitate de agent, custode, mandatar, semnatar, consilier de investiţii sau intermediar, nu este considerată drept deţinătoare a contului. In aceste cazuri, cealalta persoana este considerata drept titulara a contului.

Pentru mai multe informații referitoare la cerințele de raportare și diligență fiscală aplicabile, vă invităm să consultați prevederile relevante din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, așa cum au fost acestea modificate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 102 din 29.06.2022.

¹ Până la data publicării prezentei informări, numărul statelor participante la mecanismul de raportare prevăzut mai sus este de 117. Puteți consulta lista actualizată accesând urmatorul link: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crs-mcaa-signatories.pdf

În vederea alinierii la cerințele FATCA, Banca Transilvania SA s-a înregistrat la Internal Revenue Service ca instituție participantă, cu statutul Registered Deemed Compliant FFI - Lead of an Expanded Affiliated Group.

Ce înseamnă FATCA?

FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act / Legea conformităţii fiscale a conturilor din străinătate

FATCA este o cerinţă legislativă - un document de conformare fiscală - care vizează colectarea de date, de către autorităţile fiscale americane, cu privire la conturile deţinute de către rezidenţii americani în afara Statelor Unite ale Americii.

Banca Transilvania este participant la FATCA?

Ca urmare a intrării în vigoare a acordului de colaborare interguvernamental încheiat între autorităţile fiscale romane și cele ale SUA, in vederea alinierii la cerintele FATCA, Banca Transilvania SA s-a inregistrat la Internal Revenue Service ca institutie participanta, cu statutul Registered Deemed Compliant FFI - Lead of an Expanded Affiliated Group.

Numarul de identificare (Global Intermediary Identification Number - GIIN) al Bancii Transilvania este 4ID1WZ.00000.LE.642.

De asemenea, entitatile din cadrul Grupului Financiar BT impactate de cerintele FATCA s-au inregistrat pe site-ul Internal Revenue Service ca entitati participante, avand urmatoarele numere de identificare (GIIN):

BT Securities: 4ID1WZ.00001.ME.642

BT Asset Management: 4ID1WZ.00002.ME.642 Sucursala BT Italia: 4ID1WZ.00000.BR.380

Nota: Sucursala BT Italia se supune cerintelor legislatiei Italiene, urmand ca raportaile aferente sa fie realizate de catre BT Italia catre autoritatile fiscale italiene.

Care este scopul FATCA?

FATCA are scopul de a:

 • preveni și combate evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenţilor americani
 • majora încasările bugetare, prin identificarea tuturor tipurilor de venituri obţinute în afara teritoriilor SUA de către contribuabili la bugetul SUA

Sunt obligatorii prevederile FATCA pentru instituţiile financiare din România?

România, la fel ca majoritatea ţărilor europene, a încheiat Acordul interguvernamental ("IGA") astfel încât FATCA este aplicabilă în cadrul legislaţiei ţării noastre (Legea nr. 233/08.10.2015).

În acest sens, toate instituţiile financiare din România au obligaţia identificării contribuabililor la bugetul SUA și raportării datelor de identificare și financiare ale acestora către autorităţile fiscale romane în vederea schimbului reciproc de informaţii ce urmează a fi realizat între autorităţile fiscale române și cele ale SUA.

Indiferent dacă formularele impuse de lege sunt completate de clieţi sau nu, prevederile legale obligă instituţiile financiare să raporteze datele acestora.

Banca Transilvania este mai strictă decât alte bănci din România în aplicarea FATCA?

Nu.

Ca urmare a intrării în vigoare a acordului de colaborare interguvernamental încheiat între autorităţile fiscale romane și cele ale SUA, pentru alinierea la cerintele FATCA, Banca Transilvania SA s-a inregistrat la Internal Revenue Service ca institutie participanta.

Astfel, Banca Trasilvania respecta prevederile Legii nr. 233/08.10.2015, aplicabila tuturor institutiilor financiare si altor intermediari financiari din Romania.

Dacă Banca Transilvania nu ar respecta prevederile FATCA, toate încasările acesteia și ale clienţilor săi având ca sursă tranzacţii efectuate/iniţiate din SUA, precum dividende și dobânzi plătite de corporaţiile americane, ar fi supuse unei reţineri la sursă de 30%.

Cum se clasifică clienţii băncii din punct de vedere al datei de iniţiere a relaţiei de afaceri?

Data de începere a aplicării prevederilor FATCA este 01.07.2014.

Persoanele fizice și juridice cu care banca a intrat în relaţie de afaceri

 • înaintea acestei date = clienţi pre-existenţi
 • ulterior acestei date = clienţi nou-inrolaţi

Care sunt indicii de ENTITATE SUA (persoane juridice)?

Pentru clienţii pre-existenţi (necumulativi):

 • ţara de înregistrare SUA;
 • adresa sediului social (ţara) SUA;
 • adresa corespondenţa (ţara) SUA;
 • rezidenţa fiscală (ţara) SUA;
 • oricare din beneficiarii reali ai unei entităţi care are oricare din indicii:
 1. cetăţenie SUA;
 2. ţara nașterii SUA;
 3. adresa de domiciliu/ resedinţa / corespondenţa SUA;
 4. act de identitate emis de o autoritate SUA;
 5. rezidenţa fiscală în SUA.

Pentru clienţii nou-inrolaţi (necumulativi):

 • ţara de înregistrare SUA;
 • adresa sediului social în SUA;
 • oricare din beneficiarii reali ai unei entităţi care are oricare din indicii:
 1. cetăţenie SUA;
 2. ţara nașterii SUA;
 3. act de identitate emis de o autoritate SUA;
 4. rezidenţa fiscala în SUA.

Care sunt indicii de PERSOANA SUA (persoane fizice)?

Pentru clienţii pre-existenţi (necumulativi):

 • ţara nașterii SUA;
 • cetăţenia SUA;
 • rezidenţa fiscală SUA;
 • ţara adresei de domiciliu/resedinţă/corespondenţă SUA;
 • ţara emitentă a actului de identitate SUA;
 • telefon fix/mobil localizat în SUA;
 • instrucţiuni permanente de transfer a fondurilor către un cont localizat în SUA;
 • împuterniciţi pe cont o persoana care are adresa (domiciliu, resedinţa / sau corespondenţa) în SUA.

Pentru clienţii nou-înrolaţi (necumulativi):

 • cetăţenie SUA;
 • ţara nașterii SUA;
 • rezidenţa fiscală SUA;
 • ţara emitentă a actului de identitate SUA.

Având unul din aceste indicii nu înseamnă că o persoană fizică/juridică este o Persoană SUA/Entitate SUA, ci doar că este necesară o analiză mai amanunţită.

Ce ţări cuprinde SUA din punct de vedere al FATCA?

 • Statele Unite
 • Insulele minore îndepartate ale SUA
 • Guam
 • Insulele Mariane de Nord
 • Porto Rico
 • Insulele Virgine Americane
 • Samoa Americana

Ce este Numărul de identificare al contribuabilului ("TIN/SSN")?

Numărul de identificare al contribuabilului (TIN) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane care este folosit de IRS (Autoritatea Fiscală SUA) în administrarea legilor fiscale. Acesta este emis de către Administraţia de Securitate Socială ( Număr de Securitate Socială SSN) sau de către IRS.

Ce înseamnă Numărul de Identificare al Angajatorului (Employer Identification Number EIN)?

Numărul de Identificare al Angajatorului (EIN) este numărul de identificare fiscală al unei

persoane fizice sau al unei alte persoane (indiferent dacă este sau nu angajator). Termenii Număr de Identificare al Angajatorului si Număr de Identificare se refera la același număr.

Ce formulare vor trebui completate?

Banca Transilvania pune la dispoziţie, în unităţile teritoriale, pe site-ul băncii sau prin solicitare telefonică la Call-Center, formularele necesar a fi completate conform prevederilor FATCA (W-9, W-8BEN, W-8BEN-E). Acestea pot fi consultate și pe site-ul IRS.

Ce înseamnă formularul W-9?

Formularul W-9 reprezintă Cererea de Număr de identificare fiscal, având ca scop să solicite Numărul de identificare fiscală (TIN) al contribuabilului. Este folosit exclusiv de către Persoane SUA, persoane fizice sau juridice.

Ce înseamnă formularul W-8BEN?

Formularul W-8BEN are scopul de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor și tranzacţiilor și este utilizat exclusiv de către persoane fizice. Persoanele juridice trebuie să folosească Formularul W-8BEN-E.

Ce înseamnă formularul W-8BEN-E?

Formularul W-8BEN-E se folosește pentru identificarea persoanele juridice sau Instituţiilor Financiare Străine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali ai conturilor sau tranzacţiilor. Acesta este folosit exclusiv de persoane juridice sau Instituţii Financiare Străine, in timp ce persoanele fizice trebuie să folosească Formularul W-8BEN.

Ce este FDAP Income (Fixed or Determinable Annual or Periodic Income)? 

FDAP Income în scop FATCA este venitul fix sau determinabil anual sau periodic, cu excepţia câștigurilor obţinute din vânzarea de bunuri imobiliare sau personale (inclusiv discountul de piaţa și câștigurile din opţiuni, dar neincluzând discountul emisiunii iniţiale). In această categorie intră, de exemplu, dividende, dobânzi, pensii și anuităţi, pensie alimentară, compensaţii pentru servicii personale, chirii, altele decât câștiguri din vânzarea proprietăţilor imobiliare, drepturi de autor, etc.

US Source FDAP reprezintă orice venit din sursă US care se încadrează în definiţia de FDAP Income.

Ce înseamnă Non-Financial Foreign Entity ("NFFE")?

NFFE înseamnă o entitate juridică din afara SUA care nu este o instituţie financiară. NFFE se impart în două categorii :

 • Active NFFE= entităţi implicate în tranzacţii active sau afaceri (producţie, industrie, service nefinanciare, etc.) unde mai puţin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta nu este un status FATCA.
 • Passive NFFE, sunt acele entitaţi care au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevenţe, anuităţi). Acesta este un indiciu al unui status FATCA. Totuși, doar acele entităţi care au ca beneficiar real (persoane care controlează) un cetăţean sau un rezident al Statelor Unite sunt entităţi care au status FATCA.

Ce înseamnă Disregarded Entity?

În situatia Intreprinderilor individuale si a Persoanelor fizice autorizate, clasificarea FATCA atribuită persoanei care deţine afacerea se va atribui și  afacerii acestuia.

Sunt client persoană juridică rezidentă și am fost notificat că trebuie să completez formularele aferente FATCA?

Această situaţie poate să apară atunci când cel puţin unul din beneficiarii reali / reprezentanţii legali ai societăţii dumneavoastră prezintă indicia FATCA.

Sunt client persoană fizică dinainte de 30.06.2014 și am fost notificat că prezint indicia FATCA. Doresc, prin procură, adăugarea unui împuternicit persoană fizică. Ce formalităţi trebuie să îndeplinesc?

Dacă prin procură se prevăd drepturi depline pentru împuternicit, atunci va fi necesar ca acesta să completeze Formularul W9 : Anexa Nr. Cod 28 a). In caz contrar, este nevoie ca dumneavoastră să completaţi acest formular.

Sunt client persoană fizică rezidentă, cu cont deschis la Banca Transilvania inainte de 30.06.2014. Am împuternicit pe cont un cetăţean străin cu dublă cetăţenie – română și americană. Ce formalităţi trebuie să îndeplinesc?

Formalităţile necesar a fi indeplinite sunt:

 • Completarea Declaraţiei cetăţenie / rezidenţa fiscală suplimentară (in cazul in care detineti dubla cetatenie / rezidenta fiscala)
 • Completarea Formularului W8-BEN : Anexa Nr. Cod 28 c)

Cum pot sa aflu detalii suplimentare?

Detalii suplimentare pot fi obţinute accesând site-urile: 

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

De asemenea, va informăm că, începând cu dată de 21.06.2010, a intrat în vigoare Ordonanță de Urgență a Guvernului 50/09.06.2010 privind contractele de credit pentru consumatori, act normativ care transpune în legislația românească prevederile Directivei Europene nr. 2008/48/CE.

Va invităm să consultați formă actualizată a documentelor enumerate anterior, precum și a contractelor de credit aferente facilității de linie de credit acordată în contul curent de persoană fizică (overdraft) și cardurilor de credit destinate persoanelor fizice, accesând linkurile de mai jos, sau în orice unitate Banca Transilvania. Profităm de ocazie pentru a va informa că un exemplar al contractelor menționate mai sus îl veți primi - gratuit - în orice locație Banca Transilvania.

Pentru informații suplimentare va așteptăm în orice unitate Banca Transilvania sau va stăm la dispoziție la adresa de E-mail contact@bancatransilvania.ro.

Din 27 ianuarie 2018 intră în vigoare Legea 258/2017 care tratează 3 aspecte: comparabilitatea comisioanelor, mobilitatea conturilor și accesul la servicii bancare pentru persoanele vulnerabile financiar.

1. În Banca Transilvania, aceasta va fi aplicată astfel: pentru clienți persoane fizice, cu o distincție  clară între:

 • Persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar – definite ca acele persoane al căror venit lunar nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în ultima prognoză macroeconomică, de toamnă, sau ale căror venituri nu depășesc acest prag 6 luni consecutive. Aceasta înseamnă un venit brut de 6.9350 lei/lună.
 • Restul clienților persoane fizice.

2. Se introduce o nouă terminologie:

 • Contul curent este denumit „cont de plăți”;
 • Serviciile disponibile prin contul de plăți se împart în:
  • Servicii de bază: (a) deschidere, administrare și închidere cont de plăți; (b) depunere fonduri; (c) retrageri de numerar; (d) plăți.
  • Alte servicii.

3. Reguli de comisionare distinctă a contului de plăți cu servicii de bază aplicabile persoanelor fizice vulnerabile din punct de vedere financiar.

4. Autoritatea competentă abilitată să asigure aplicarea și respectarea legii: ANPC.

5. Procedura actuală de mobilitate a conturilor: operațiuni/ acțiuni/ documente suplimentare de utilizat, completat și transmis între părți.

 • Schimbarea conturilor sau serviciul de schimbare a conturilor reprezintă transferul de la o bancă la alta, la cererea clientului persoană fizică, fie al informațiilor referitoare la toate sau la unele dintre ordinele de plată programate pentru transferurile de credit, debitările directe recurente și încasările prin transferuri de credit recurente, executate într-un cont de plăți, fie al eventualului sold pozitiv al contului de plăți dintr-un cont de plăți într-altul sau ambele, cu sau fără închiderea vechiului cont de plăți. În cazul în care un client solicită un astfel de serviciu, trebuie să completeze o cerere dedicată la banca la care dorește să își transfere contul, urmând ca după aceasta, banca destinatară sa contacteze banca la care contul a fost deschis inițial și să solicite comunicarea unor informații specifice în vederea procesării solicitării.
Autorizare privind schimbarea contului de plăți
z PDF
Document de informare cu privire la comisioane
z PDF
Anulare autorizare privind schimbarea contului de plăți
z PDF
Serviciul de schimbare a conturilor sau schimbarea conturilor
z PDF
Câteva întrebări și răspunsuri despre aplicabilitatea Legii 258/2017
z PDF
Condiții de accesare & utilizare a contului de plăți în LEI cu servicii de bază, destinat persoanelor fizice vulnerabile financiar
z PDF
Lista actelor doveditoare în vederea încadrării în categoria "client vulnerabil financiar"
z PDF

Începând cu 31 octombrie 2016, Banca Transilvania a implementat reglementările SEPA, în ceea ce privește plățile valutare.

SEPA = Single Euro Payments Area (Zona Unică de Plăţi în Euro)

Context:

 • începând cu 18 iulie 2016, Banca Transilvania recepţionează încasări în EUR prin intermediul sistemului SEPA;
 • începând cu 31 octombrie 2016, Banca Transilvania transmite prin intermediul EUROSENT toate plăţile SEPA în EUR si STEP2 toate plăţile SEPA în EUR.

1. Ce este o plată SEPA?

Plata SEPA e acea plată care:

 • este în EUR;
 • este ordonată în regim “normal” (deci fără urgenţă);
 • are ca bancă beneficiară o bancã dintr-una din cele 32 de ţări din spaţiul SEPA (lista ţãrilor este detaliatã la finalul acestui FAQ).

Orice plată care satisface aceste condiţii va fi decontată printr-un sistem special, fără să mai treacă prin bănci de corespondenţă.

2. Existã o limită minimă / maximă a sumelor plătite prin SEPA?

Nu.

3. Se vor putea efectua în continuare plăţi urgente, în EUR, în ţările SEPA, în regim de comisionare SHA?

Da, însă acestea nu vor fi incadrate ca plăți SEPA și vor fi decontate printr-un alt sistem faţă de plăţile care se supun reglementărilor SEPA.

4. Care sunt principalele repere ale unei plăţi SEPA efectuată din BT?

 • Data valută T+1, adică banii ajung în contul clientului beneficiar a doua zi lucrătoare. Dacă un client are nevoie ca banii să-i ajungă în aceeaşi zi, va face o plată valutară cu urgenţă, exact ca acum, care va merge prin sistemul de decontare swift, cu bănci de corespondenţă.
 • Pentru că nu mai sunt bănci de corespondenţă în decontarea SEPA, pentru aceste plăţi nu se va mai reţine comisionul de bancă corespondentă.
 • E ordonată cu SHA, pentru că prin legislaţie nu se mai poate altfel;
 • Se foloseşte sistemul de clearing în EUR al Transfond: EUROSENT;

5. Există diferenţe faţă de piaţă?

Nu, pentru că legislaţia este aceeaşi.

6. Ce se întâmplă cu plăţile valutare ordonate de clienţi prin BT 24 sau BT Ultra?

Acele plăţi care se încadrează ca fiind SEPA se vor deconta automat prin sistemul EUROSENT si STEP2.

Există o constrângere legală a tipului de fişier care trebuie folosit de clienţii care fac import de fişiere, dar acestea sunt cazuri particulare, avem puţini clienţi şi toţi vor fi contactaţi separat.

7. Care sunt caracteristicile reglementate ale plăţilor SEPA?

 • procesarea plăţii se face automat, fără intervenţie manuală
 • elemente de identificare obligatorii: codurile IBAN pentru conturile clienţilor şi codurile BIC pentru identificarea furnizorilor de servicii de plată
 • moneda plăţii este euro
 • beneficiarul este localizat într-una din cele 32 de țări din spațiul SEPA
 • contul plătitorului poate fi deschis în euro sau în altă monedă, atunci când banca plătitorului oferă servicii de conversie valutară automată
 • suma de plată trebuie să fie integral creditată în contul beneficiarului
 • nu există o limită pentru valoarea plăţii
 • termenul maxim de decontare este de o zi lucrătoare
 • standardul pentru mesajele de plată este standardul UNIFI ISO 20022 (XML) Credit Transfer

8. Care e cadrul legal care reglementează aceste plăți?

 • Legea nr. 209/08.11.2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative
 • Regulamentul (UE) nr. 260/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit si de debitare directă în euro, precum și alte reglementări interne în vigoare

9. Care sunt ţările din zona SEPA:

Statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia
 • Statele membre ale Spaţiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia
 • Statele care nu sunt membre ale Spațiului Economic European: Elveţia, Monaco și Marea Britanie

SEPA se va extinde şi în următoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Franceza, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta și Melilla și Insulele Aland.

Acest canal de raportare nu este destinat reclamațiilor comerciale, care sunt procesate prin intermediul unor canale separate dedicate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru personalul GFBT există canale interne de raportare, care au fost aduse la cunoștința acestora și care pot fi accesate prin intermediul intranetului.

Adresa de e-mail myalert@btrl.ro permite persoanelor care nu fac parte din grupul GFBT să comunice informații obținute într-un context profesional, cu scopul de a preveni materializarea unor evenimente potențiale sau pentru a dezvălui detalii referitoare la evenimente deja materializate, care se referă la derularea activității GFBT și/sau la conducerea entităților sau a unităților teritoriale a acestora și care constituie încălcări ale reglementarilor interne și/sau a prevederilor legale, inclusiv ale prevederilor legale prevăzute în Anexa 2 din Legea 361/2022;

Toate raportările sunt tratate în mod confindențial și în conformitate cu reglementările în vigoare.

Persoanelor care efectuează o raportare li se acordă protecție împotriva riscului de represalii, prevăzută de legislația în vigoare.

Orice abuz al sistemului de denunțare poate expune persoana care raportează la sancțiuni disciplinare sau la urmărire penală. Cu toate acestea, utilizarea acestui sistem cu bună-credință nu va expune persoana care raportează la nicio sancțiune, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior a fi inexacte sau nu dau naștere la nicio urmărire. Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să consultați politica GFBT privind avertizarea (disponibilă aici).

Confirm că am citit și am înțeles informațiile referitoare la canalul de avertizare GFBT și protecția datelor cu caracter personal.

Condițiile generale de afaceri

1. Am adăugat noi metode de acordare a consimțământului/ acordul contractual de către persoanele fizice;

2. Informarea clienților cu privire la actualizarea datelor folosind informațiile existente în bazele de date publice (date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP)’) în cazul în care Banca constată diferențe între datele existente și datele primite de la DGEP;

3. Am adăugat mențiuni specifice cu scopul de a informa clienții despre riscurile tentativelor de fraude (ex: nume utilizator, parole, coduri recepționate prin SMS, inclusiv în cazul recepționării mesajelor de tip „phishing”);

4. Reglementarea modului prin care Banca notifică clienții care dețin sold creditor cu scopul încetării relației de afaceri la ințiativa Băncii. Concret, Banca va notifica clientul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.