This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Nota de informare privind prelucrarea unor date personale ale clienților BT furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei


1. Despre datele clienților BT furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor

În baza actelor normative aplicabile în România în domeniul cunoașterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, între Asociația Română a Băncilor (A.R.B.) și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (“D.G.E.P”) a fost încheiat un acord-cadru de colaborare, prin care au fost stabilite condițiile generale în care băncile membre A.R.B. – printre care se află și Banca Transilvania („banca”, “BT”) – vor putea încheia contracte cu D.G.E.P. în vederea îndeplinirii de către bănci a măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv pentru validarea datelor cu caracter personal aferente clientilor băncii, prin compararea acestora cu informațiile existente in Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) și furnizarea suplimentară a unor date cu caracter personal actualizate.

Conform acordului - cadru încheiat între A.R.B. și D.G.E.P., Banca Transilvania și D.G.E.P. au încheiat Contractul privind validarea și furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor (R.N.E.P.), care a fost înregistrat sub nr. 501615/04.05.2023 la BT și respectiv sub nr. 3497232/08.05.2023 la D.G.E.P. (denumit în continuare “Contractul”), regăsit în anexa acestei note de informare.


2. Operatorii datelor cu caracter personal și persoanele vizate

Dacă sunteți cetățean român, persoană fizică client BT sau parcurgeți pașii pentru a deveni client BT, datele personale menționate în această informare vă vor fi prelucrate conform prevederilor Contractului încheiat între BT și D.G.E.P., în scopul aplicării de către BT a măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, dumneavoastră sunteți o persoană vizată de prelucrare.

Clienții BT ale căror date se vor prelucra sunt persoane fizicele, cetățeni români, atât titulari de produse și servicii, cât și reprezentanți legali (ex. tutori, curatori) și convenționali (împuterniciți, delegați, mandatari etc.), acționarii și beneficiarii reali ai persoanelor juridice, inclusiv persoanele fizice care au calitatea de utilizatori ai produselor sau serviciilor deținute de persoana juridică, persoanele fizice care au calitatea de terți garanți (semnatari ai contractelor de ipotecă mobiliară sau imobiliară) la creditele acordate persoanelor fizice sau persoanelor juridice.

BT și D.G.E.P. vor prelucra datele persoanelor vizate ca fiecare în calitate de operator, dar au stabilit prin Contract modalități de colaborare pentru respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor ce vă privesc, precum și pentru asigurarea securității adecvate acestor date.

Vă reamintim că informații generale despre prelucrarea de către Banca Transilvania a datelor clienților BT regăsiți în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.

3. Scopul și temeiul prelucrării datelor, categoriile de date prelucrate

BT, în calitate de instituție de credit, are obligația legală de a colecta de la clienții/potențialii clienți ai săi inclusiv datele personale din actul de identitate, precum și copia actelor de identitate, în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Detalii despre prelucrarea de către BT a datelor în acest scop, regăsiți pe site-ul BT, în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului.

De asemenea, BT trebuie să se asigure că aceste date sunt mereu corecte și, după caz, actualizate în evidențele sale. Pentru aceasta, BT va transmite către D.G.E.P. numele, prenumele și CNP-ul persoanelor vizate care sunt clienți sau fac pași pentru a deveni clienți BT.

D.G.E.P. va prelucra și valida aceste date prin proceduri automate și va furniza suplimentar către BT despre aceste persoane: numele, prenumele, tipul, seria și numărul actului de identitate, data de emitere și cea de expirare a actului de identitate, locul nașterii, emitentul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de reședință și informații privind data decesului, după caz, așa cum figurează aceste date în R.N.E.P.

BT va folosi datele primite de la D.G.E.P. în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei. Aceasta înseamnă că, dacă sunteți deja client BT și datele pe care le primim de la D.G.E.P. sunt diferite/mai recente decât datele pe care le deținem despre dumneavoastră, vom actualiza datele primite de la D.G.E.P., fără să mai fie necesar să actualizați dumneavoastră aceste date la bancă.

4. Procese decizionale automatizate

BT nu va adopta niciun fel de măsură de natură să producă efecte juridice sau care v-ar afecta în mod similar într-o măsură semnificativă doar pe baza prelucrării automate a datelor furnizate de D.G.E.P., decât dacă sunt respectate prevederile art. 22 din Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR).

5. Destinatarii datelor

Destinatarii către care dezvăluim/transferăm datele clienților BT, inclusiv cele din această informare, sunt prevăzuți în secțiunea VIII. Cui putem dezvălui/transfera datele personale ale Clienților din Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT. Datele ce fac obiectul schimbului de date între BT și D.G.E.P. nu sunt transmise către țări terțe sau organizații internaționale.

6. Perioada stocării datelor cu caracter personal de către BT

Datele prelucrate în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei se păstrează, conform legislației aplicabile în acest domeniu, pentru 5 ani după încetarea relației de afaceri a clientului cu banca. Această perioadă poate fi prelungită, în conditiile aceleiași legislații. La expirarea perioadei de păstrare din aceasta legislație, banca va șterge sau anonimiza aceste date, cu excepţia situaţiilor în care alte dispoziţii legale impun păstrarea lor în continuare.

7. Drepturile care vă sunt garantate

În legătură cu prelucrarea datelor personale, vă este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de de GDPR. Vă puteți exercita aceste drepturi la BT sau să contactați responsabilul BT cu protecția datelor (DPO BT) pentru întrebări despre prelucrarea datelor, scriind la adresa de e-mail dpo@btrl.ro sau, pe cale poștală la sediul Băncii Transilvania din mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, jud. Cluj. Atât timp cât sunteți client BT, vă puteți exercita la banca aceste drepturi și prin intermediul formularului online disponibil la această adresă: https://www.bancatransilvania.ro/dsar/verificare/

Drepturile care vă sunt garantate sunt: dreptul de informare (ne îndeplinim obligația de a vă informa prin această notă de informare), dreptul de opoziție, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP). Faptul că vă este garantă exercitarea acestor drepturi, nu înseamnă însă că toate acestea pot fi acomodate, având în vedere temeiul legal și scopul în care datele din această informare vă sunt prelucrate.