This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal - persoane fizice 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorii datelor și persoanele vizate

Banca Transilvania S.A. (în continuare „BT”) și Idea::Bank S.A. (în continuare „Idea”), entități ale Grupului Financiar Banca Transilvania, prelucrează împreună date cu caracter personal ale dumneavoastră - titular de cont și de produse/ servicii Idea::Bank - precum și ale persoanelor aflate în relație cu dumneavoastră la Idea (ex.: persoane desemnate cu drepturi de operare pe conturile Idea, beneficiari reali, reprezentați de orice fel, codebitori, garanți etc), astfel cum vă informăm în continuare.

Această prelucrare se realizează de către cele două bănci ca operatori asociați, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și ale altor acte normative aplicabile în domeniu, în contextul cesiunii către BT a unor contracte bancare încheiate de Idea cu clienții săi. BT și Idea::Bank au încheiat un acord pentru a stabili responsablitățile și obligațiile fiecăreia cu privire la datele personale prelucrate în scopurile și prin mijloace pe care le-au stabilit în comun.

Categorii de date prelucrate și sursa acestora, scopurile și temeiurile prelucrării, perioada de păstrare

Prelucrarea datelor se realizează pentru îndeplinirea scopurilor comune, determinate și legitime stabilite de BT și Idea, legate de: necesitatea de a verifica dacă sunteți client comun al celor două bănci, pregătirea și transmiterea ofertei de produse/servicii BT și a prezentei notificări, cesiunea contractelor aferente produselor/serviciilor Idea::Bank la BT, verificarea aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Datele personale strict necesare acestor scopuri au fost dezvăluite/ vor fi dezvăluite în perioada următoare de către Idea către BT și vor fi prelucrate în continuare în următoarele temeiuri: aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale de notificare a cesiunii de contract, luarea măsurilor pentru încheierea unui contract între dumneavoastră și BT (ca urmare a cesiunii), aducerea la îndeplinire a intereselor legitime ale operatorilor asociați de a vă prezenta din timp oferta de produse/servicii BT corespondentă celei din Idea, așa încât să nu întâmpinați întreruperi în utilizarea serviciilor bancare și pentru a nu fi nevoit să reluați la BT procese precum cele de desemnare a persoanelor cu drepturi de operare pe conturi sau de furnizare/ actualizare a datelor necesare pentru cunoașterea clientelei.

Datele se transmit între operatorii asociați prin mijloace care asigură securitatea lor adecvată și fac parte din următoarele principale categorii: date de identificare, de contact, date despre produsele/serviciile Idea pe care le aveți contractate și despre tranzacțiile realizate prin conturi deschise la Idea, inclusiv date referitoare la numere de cont, coduri de client, numere de contracte, date necesare pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. La BT v-au fost rezervate date și produse bancare corespondente celor din Idea (coduri IBAN ale conturilor bancare, cod de client, produse/servicii BT), așa cum sunt indicate în prezenta notificare.

Raportat la aceste scopuri și temeiuri legale, prelucrarea în comun a datelor de către operatorii asociați poate înceta doar în cazul în denunțați relația contractuală pe care o aveți stabilită cu Idea sau la finalul perioadei de prelucrare în comun a datelor.

Prelucrarea în comun a datelor de către Idea și BT astfel cum vă informăm prin această notă de informare nu influențează prelucrarea pe care operatorul Idea Bank o realizează, independent de BT, atâta timp cât aveți calitatea de client al acesteia, precum și ulterior încetării acestei calități. Despre această prelucrare regăsiți detalii pe site-ul https://ro.idea-bank.ro/ la sectiunea „prelucrarea datelor personale”. Despre protecția asigurată de către Idea datelor clienților săi puteți afla detalii pe același website, la sectiunea „protectia datelor personale”.

Dacă nu deveniți client BT în urma cesiunii de contract, Banca Transilvania va anonimiza datele dumneavoastră primite de la Idea Bank și datele corespondente ce v-au fost rezervate în BT. În schimb, Idea va continua să prelucreze ca operator distinct aceste date, fie în calitatea dumneavoastră de client Idea, fie în calitate de fost client, pentru perioadele menționate în secțiunea “prelucrarea datelor personale, indicată mai sus.

În cazul în care sunteți deja sau dacă veți deveni client BT ca urmare a cesiunii de contract sau în alt mod, Banca Transilvania vă prelucrează datele personale ca operator, distinct de Idea::Bank, astfel cum sunteți informat prin Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, pe care o regăsiți pe website-ul www.bancatransilvania.ro în cadrul Politicii de confidențialitate sau accesând direct următorul link: https://www.bancatransilvania.ro/Nota-informare-generala-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal-clienti-BT.pdf, precum și la cerere, în orice unitate BT.

Destinatari ai datelor personale

La datele prelucrate în comun de operatorii asociați au acces, după caz, angajații acestora care au nevoie să le cunoască, prestatorii de servicii IT implicați în activitatea de cesiune a contractelor, prestatori de servicii pregătire a notificărilor, de curierat, de audit, de arhivare, autoritățile și instituțiile în drept să le cunoască, notari, avocați, societăți de asigurare sau evaluare.

De asemenea, dacă angajatorul are încheiată cu BT o convenție privind încasările de natură salarială, IBAN-ul contului care va fi deschis la BT- corespondent celui de la Idea - va fi furnizat angajatorului dumneavoastră, pentru virarea în condiții optime a sumelor.

Totodată, dacă încasați în conturile deschise la Idea sume reprezentând pensii sau alte tipuri de beneficii sociale (ex. alocatii de stat pentru copii, pensii de handicap, ajutoare de somaj, ajutor social etc), Banca Transilvania va comunica către instituțiile plătitoare IBAN-ul contului care va fi deschis în BT în locul celui din Idea, așa încât să încasați sumele în acesta începând cu luna iulie 2022, fără să trebuiască să mai faceți dumneavoastră alte demersuri. În cazul în care nu doriți să primiți sumele în noul cont deschis la BT, va trebui să transmiteți instituțiilor plătitoare contul deschis la altă bancă unde doriți să vi se vireze sumele.

Nu în ultimul rând, în cazul în care ați încheiat contracte de credit cu Idea Bank S.A. și acestea fac obiectul cesiunii de contracte către Banca Transilvania S.A., care v-a fost adusă la cunoștință prin intermediul prezentei notificări, vă informăm că cesiunea fiecărui contract de credit vizat va fi raportată, ca eveniment apărut în perioada de derulare a creditului, către Biroul de Credit. Detalii despre datele prelucrate în Biroul de Credit de către Banca Transilvania S.A. pe parcursul derulării unei relații de creditare regăsiți în cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea și protectia datelor cu caracter personal aparținând clienților BT sau direct accesând urmatorul link: https://www.bancatransilvania.ro/Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-in-contextul-incheierii-executarii-unui-contract-de-credit-BT.pdf

Nu preconizăm necesitatea ca datele personale prelucrate în comun să fie transferate către țări din afara UE/SEE sau către organizații internaționale. Dacă o asemenea nevoie va apărea, transferul se va realiza numai conform regulilor și în baza garanțiilor premise de GDPR.

Drepturile de care beneficiați

Oricărei persoane vizate îi sunt garantate următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor sale personale realizată de operatorii asociați în scopurile comune prezentate anterior: dreptul la informare (vă oferim toate informațiile prin prezenta notă de informare), dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor. Vă puteți exercita aceste drepturi trimitând o cerere la sediul social al oricăruia dintre operatorii asociați, în atenția DPO sau prin e-mail, astfel: pentru BT la dpo@btrl.ro sau pentru Idea la dpo@idea-bank.ro. De asemenea, dacă dumneavoastră considerați că această prelucrare vă încalcă drepturile, puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau să vă adresați instanței de judecată.

Toate detaliile despre prelucrarea în comun a datelor cu caracter personal realizată de Idea::Bank și Banca Transilvania S.A. în contextul cesiunii de contract le regăsiți în cadrul secțiunii Prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-ul https://www.bancatransilvania.ro/ideabank.